بازرگانی سپاهان (business sepahan)
تامین کننده قطعات و تجهیز تاسیسات (صنایع نفت گاز پتروشیمی ساختمانی)